Miljöpolicy Camp Pro Ortopedteknik

För Camp Pro Ortopedteknik är det av högsta vikt att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att minsta möjliga miljöpåverkan sker under beaktande av sunda, affärsmässiga principer. Detta gäller Camp Pros arbete för och med kunder samt för de leverantörer av varor och tjänster som Camp Pro anlitar.

Vi ska:

  • Följa för verksamheten tillämpliga lagar och förordningar likväl som myndigheter och andra intressenters krav
  • I det dagliga arbetet verka och agera med största möjliga hänsyn till miljön.
  • Löpande informera och utbilda personalen i miljöfrågor
  • Minimera miljöbelastningen i samband med tjänsteresor
  • Välja miljöklassade företagsbilar vid nyinköp
  • Välja varutransporter med miljöcertifierade företag där det är möjligt samt sträva efter transportslag med minsta möjliga miljöpåverkan
  • I vår verksamhet aktivt agera för att minska energiförbrukning inom såväl kontor som produktion
  • Ersätta varor och material som innehåller farliga ämnen enligt REACH-förordningen genom att söka efter säkrare alternativ inom ramarna för vad som är genomförbart för verksamheten
  • Sträva efter att minska mängden avfall som genereras och öka andelen av avfallet som går till återanvändning och materialåtervinning i den mån vi kan påverka
  • Kontinuerligt utveckla och förbättra vårt arbete i miljöfrågor för att säkerställa en hållbar utveckling

Camilla Johnsson

VD, Camp Pro Ortopedteknik AB